Cordless Impact Wrench

Milwaukee M18 2663-20 Cordless 1/2 High Torque Impact Wrench 18 Volt

Milwaukee M18 2663-20 Cordless 1/2 High Torque Impact Wrench 18 Volt
Milwaukee M18 2663-20 Cordless 1/2 High Torque Impact Wrench 18 Volt
Milwaukee M18 2663-20 Cordless 1/2 High Torque Impact Wrench 18 Volt
Milwaukee M18 2663-20 Cordless 1/2 High Torque Impact Wrench 18 Volt
Milwaukee M18 2663-20 Cordless 1/2 High Torque Impact Wrench 18 Volt
Milwaukee M18 2663-20 Cordless 1/2 High Torque Impact Wrench 18 Volt

Milwaukee M18 2663-20 Cordless 1/2 High Torque Impact Wrench 18 Volt
This is a Milwaukee M18 2663-20 Cordless 1/2 High Torque Impact Wrench 18 Volt. SELLS NOTE TO SELF; FPR#2 5-26-2024.
Milwaukee M18 2663-20 Cordless 1/2 High Torque Impact Wrench 18 Volt